Welkom

Algemene inleiding

corraBij de toepassing van materialen dient men rekening te houden met een aantal mechanismen die tot falen kunnen leiden. Zo liggen aan slijtage, vermoeiing, erosie, cavitatie en het zwellen van kunststoffen overwegend mechanische en fysische oorzaken ten grondslag. Bij corrosie is het mechanisme van chemische of elektrochemische aard. In de dagelijkse praktijk hebben we vaak te maken met gecombineerde vormen, zoals erosie-corrosie of cavitatie-corrosie waar chemische of elektrochemische reacties, in combinatie met mechanische effecten, tot versnelde aantasting leidt.

Definitie van corrosie:

Corrosie kan gedefinieerd worden als: De ongewenste aantasting van een materiaal ten gevolge van chemische of elektrochemische reacties met componenten uit de omgeving. Deze definitie geldt voor elk materiaal: metalen, kunststoffen, rubber, glas, beton, enz.

Materiaalkeuze en constructieve aspecten

Een nauwe samenwerking tussen ontwerper en corrosiedeskundige is onontbeerlijk. Het ontwerpen, zeker van grote en ingewikkelde installaties, is niet iets dat door ייn persoon alleen wordt gedaan. Teamwork is noodzakelijk om een succesvol eindproduct te bereiken.

Het is nuttig nog even terug te kijken naar het ontwerpschema uit deel 1 van deze reeks. Zoals daar wordt aangegeven, worden in dat deel uitsluitend de stappen 2 en 3 van dit schema behandeld. Incidenteel is wel gewezen op diverse onderdelen van stap 4 en bij de keuringsproeven is men in feite bezig met stap 6. In de praktijk zal in vrijwel alle gevallen echter ook een terugkoppeling tussen de verschillende stappen nodig zijn. Het zal immers slechts zelden voorkomen dat een materiaal wordt gevonden dat aan alle eisen tegelijk voldoet. Vooral niet, wanneer men bedenkt dat er ook nog andere eisen zijn, waarop hier helemaal niet is ingegaan. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van de sterkte en aan economische factoren. In die gevallen zullen er maatregelen ter bestrijding van de corrosie moeten worden genomen, zoals schilderen, kathodische bescherming, verandering van het corrosiemilieu, enz. Maar dan moet opnieuw worden nagegaan hoe dan het corrosiegedrag zal zijn en wat de invloed op bijvoorbeeld de totale kosten, zowel investering en onderhoud, wordt. En dat ook hierbij de ervaring weer een belangrijke rol speelt, hoeft eigenlijk nauwelijks te worden genoemd.

Van groot belang is dat de corrosiedeskundige wordt ingeschakeld in de beginfase van het ontwerp; anders is een optimale oplossing meestal niet meer mogelijk. Het gehele ontwerpproces moet eigenlijk in voortdurend overleg worden gevolgd.